• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Κατασκευή

#Μεγάλες & Πολύπλοκες     Εγκαταστάσεις

#Tεχνική & Οικονομική Απόδοση

Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι η κύρια επιχειρηματική μονάδα μας.


Κατασκευάζουμε ειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων, καταστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έργα πολιτικού μηχανικού, κατοικίες και ενεργειακά έργα. Με βάση την έως τώρα εμπειρία των στελεχών μας, το μέγεθος και την εμπειρία της εταιρείας μας, η Novaco μπορεί να αναλάβει μεγάλα και ιδιαιτέρως σύνθετα έργα για τους πιο απαιτητικούς πελάτες.


Επικεντρωνόμαστε στην εξυπηρέτηση, κυρίως, εταιρικών πελατών αλλά και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. Κατασκευαστικές εργασίες προκύπτουν και απο τις δραστηριότητες ανάπτυξης έργων της Novaco (ανάπτυξη ακινήτων και φωτοβολταϊκών πάρκων).


Η μεθοδευμένη προσέγγιση κατά την επιλογή πιθανών έργων, μας επιτρέπει να προσφέρουμε κατ’αποκοπή τίμημα, σε έργα με αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας. Προσπαθούμε να επιτύχουμε υψηλά επίπεδα τεχνικής και οικονομικής απόδοσης βασιζόμενοι σε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας μηχανικών, σε συντονισμένες διαδικασίες προμηθειών, ποιοτικούς και δοκιμασμένους υπεργολάβους και διαδικασίες ελέγχου της ποιότητάς του έργου και των διαδικασιών αυτού.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΟ


Σχεδίαση

Προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού των έργων από το αρχικό τους στάδιο. Αυτό περιλαμβάνει μελέτη και σχεδίαση του έργου με τη βοήθεια επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών, έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και προετοιμασία λεπτομερούς προγράμματος κατασκευής.


Eφαρμόζουμε συνεργατικό μοντέλο και πλήρη διαφάνεια μεταξύ της ομάδας διοίκησης – διαχείρισης, του πελάτη και της ομάδας σχεδίασης. Εντοπίζουμε τους πιθανούς κινδύνους νωρίς και καθορίζουμε ένα περίπου 80 με 90 τοις εκατό του κόστους του έργου πριν την έναρξη των εργασιών. Το συνεργατικό αυτό μοντέλο κατά το στάδιο της σχεδίασης, βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και οδηγεί σε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, προγραμματισμό και ποιότητα κατά την κατασκευαστική φάση του έργου.


Μέλημα μας είναι να προσφέρουμε λύσεις υψηλής αισθητικής, πολύ καλής λειτουργικότητας και ρεαλιστικού κόστους.

Σχεδιασμός

Construction stage 1 design of offices

Κατεδάφιση

Construction stage 2 Demolish

Κατασκευή

Construction stage 3 Build.

Θέση σε Λειτουργία

Construction stage 4 Finishing touches.

Κατασκευή

Στόχος μας είναι να δώσουμε αυτό που θέλει ο πελάτης, με υψηλή ποιότητα κατασκευής, αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και λογική τιμολόγηση. Χρησιμοποιούμε άριστο εργατικό δυναμικό και προσεκτικά επιλεγμένους προμηθευτές και υπεργολάβους.


Αναλαμβάνουμε από εξειδικευμένες συμβάσεις υπεργολαβίας, έως και ολοκληρωμένες λύσεις γενικής εργολαβίας για έργα τόσο μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας. Το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, η διάθεση για καινοτομία, η πρωτοποριακή γνώση, και οι βέλτιστες υποδομές της εταιρείας μας επιτρέπουν να εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις των πελατών με ασφάλεια, ταχύτητα, ευελιξία και οικονομία.


Η προσεκτική διάγνωση και διαχείριση των κινδύνων του έργου, οι ρεαλιστικοί οικονομικοί και ποιοτικοί στόχοι και η συνεχής παρακολούθηση των παραπάνω παραμέτρων, διασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και επιτυγχάνουν τους στόχους των έργων.

Λειτουργική Παραλαβή

Οι εργασίες της θέσης σε ορθή λειτουργία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την παράδοση κάθε υψηλής ποιότητας έργου.

Αλληλεπιδρούμε και διαπραγματευόμαστε με τους πελάτες τον καθορισμό στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών. Επανεξετάζουμε προσεκτικά την τεχνική τεκμηρίωση και τις συμβατικές απαιτήσεις για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, τον προσδιορισμό των εργασιών κάθε ενότητας και τις διαδικασίες για τη Λειτουργική Παραλαβή. Επιβλέπουμε την παραγγελία και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού. Επιτηρούμε τις εργοταξιακές δραστηριότητες θέσης σε λειτουργία και συντονίζουμε τα εμπλεκόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι το έργο θα παραδοθεί εντός των καθορισμένων κατευθυντήριων γραμμών και προθεσμιών. Αξιολογούμε και αναθέτουμε την επίλυση θεμάτων και καταρτίζουμε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστεί.

Σε μια καθορισμένη χρονική στιγμή μετά την ωφέλιμη περίοδο λειτουργίας, εντοπίζουμε και καταγράφουμε τυχόν δυσλειτουργίες ή θέματα συντήρησης και διασφαλίζουμε ότι υπάρχει ενημέρωση με παρατηρήσεις και προτάσεις στα αρμόδια τμήματα του έργου ώστε να ληφθούν μέτρα διόρθωσης και να γίνει παράλληλα και η καταγραφή των και ορθών πρακτικών και «διδαγμάτων» που έχουν αποκτηθεί από τις αντίστοιχες εμπειρίες.