• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Δέσμευση στις Ανάγκες του Πελάτη

Σε όλες τις φάσεις ενός έργου δεν μένουμε προσκολλημένοι στις αρχικές πληροφορίες που παρέχονται στη σύμβαση, αλλά δεσμευόμαστε και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις δηλωμένες ανάγκες των πελατών. Οι καλά προσδιορισμένοι στόχοι του έργου, με ένα προκαθορισμένο κόστος και εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, οδηγεί στην υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σκοπός Έργου

Στα σύνθετα έργα υψηλών προδιαγραφών και τεχνολογικών απαιτήσεων, προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της αντίληψης του πελάτη για το τελικό αποτέλεσμα και του τι είναι εφικτό.
Ο πελάτης ξέρει τι θα ήθελε να έχει, αλλά δεν είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και τους χρονικούς ή κοστολογικούς περιορισμούς, πιθανά εμπόδια ή δυσκολίες. Ακούμε τις ανάγκες του, τις αναλύουμε και ανταλλάσσουμε αμοιβαία απόψεις κατά τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τις διαδικασίες και γενικότερα για την επιχειρηματική μας σχεδίαση, όπως αυτή συνταιριάζει τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και την εμπειρία μας.


Η ανάπτυξη της λεπτομερούς δομής και ανάλυσης εργασιών είναι κομμάτι της εξειδίκευσή μας, που μας επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση κόστους και χρόνου.

Κόστος Υλοποίησης

Τα στελέχη μας συμμετέχουν προσωπικά σε όλες τις φάσεις κατασκευής, δηλαδή τη σύλληψη της ιδέας, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία.

Αυτό, σε συνδυασμό με την αξιοσημείωτη εμπειρία μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε με ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας το κόστος του έργου, κάνοντας όλες τις απαραίτητες προσαρμογές κατά την διάρκεια του έργου, οριοθετώντας έτσι το τελικό κόστος στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης


Mέλημά μας είναι επίσης η κοστολόγηση του κύκλου ζωής το έργου και η εμπειρία μας στη λειτουργία και τη διαχείριση εγκαταστάσεων μας επιτρέπει να βελτιστοποιήσουμε το κόστος χρήσης, συντήρησης και υποστήριξης του έργου.

Χρόνος Υλοποίησης

Θέτουμε αυστηρές και ρεαλιστικές ενέργειες, χρονικούς ενδιάμεσους στόχους αναφοράς (milestones) και αναμενόμενα παραδοτέα, που σχετίζονται στενά με τους στόχους τόσο του σκοπού του έργου όσο και του κόστους.


Ενεργοποιούμε όσους πόρους είναι αναγκαίοι ανά περίπτωση και τηρούμε αυστηρά το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, ενώ παράλληλα ενημερώνουμε τα εμπλεκόμενα μέρη για τις επιπτώσεις των χρονικών αλλαγών στους σκοπούς του έργου και στο κόστος και αντίστροφα.


Είμαστε αφοσιωμένοι στους πελάτες μας και γι’ αυτό το λόγο παρακολουθούμε συνεχώς τη διαχείριση των θεμελιωδών παραμέτρων του σκοπού, του κόστους και του χρόνου, ώστε να επιτυγχάνουμε την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.A commitment triangle with cost scope at each edge and quality in the middle

 

 

Λήψη
Πολιτική Ποιότητας​
 

Δεσμευόμαστε για υψηλής και ανώτερης ποιότητας υπηρεσίες. Στοχεύουμε στο να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, που πληρούν τους κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές της τέχνης και της επιστήμης. Αναλύουμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τα εγγενή χαρακτηριστικά που κατ’ ελάχιστον πληρούν τις απαιτήσεις. Η ομάδα μας εστιάζει ακούραστα στην ποιότητα, εξασφαλίζοντας την παράδοση πραγματικής αξίας. Για το σκοπό αυτό, oι διαδικασίες και τα συστήματά μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζουν και να παρακολουθούν θέματα που μπορεί να προκύψουν και που ενδεχομένως μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητά μας. Αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις με τον σωστό τρόπο εφαρμόζοντας επαγγελματικό ήθος και συμβουλευόμαστε διεθνείς εμπειρογνώμονες ώστε να καταλήξουμε στις σωστές λύσεις.


Για το Novaco, η ποιότητα δεν είναι υποκειμενική ή ασαφής, αλλά σχετίζεται με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και μετριέται σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης αυτών. Μπορούμε να μειώσουμε το πλήθος των εγγενών χαρακτηριστικών εάν αυτό πληροί τις απαιτήσεις, αλλά δεν δεχόμαστε καμία έκπτωση στην ποιότητα. Η χαμηλή ποιότητα δεν είναι αποδεκτή.


Αυτή η αντίληψη που έχουμε όσον αφορά την ποιότητα, έχει ως επακόλουθο τον εφησυχασμό και την ικανοποίηση των πελατών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, δηλαδή από το στάδιο προγραμματισμού και σχεδιασμού έως και χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

white helmet with novaco logo laying on design drawings