• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Εταιρικές Πιστοποιήσεις

#Τυποποιημένες Διαδικασίες

#Συστηματική Εκτέλεση

#Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Τα ισχυρά συστήματα διαχείρισης στηρίζουν τη συνέπεια της υψηλής απόδοσης και ελαχιστοποιούν την επίδραση των αρνητικών εσωτερικών και μη ελεγχόμενων ή απρόβλεπτων εξωτερικών περιβαλλοντικών δυνάμεων.

Η Novaco έχει θέσει οργανωτικές διαδικασίες βάσει επίσημων συστημάτων διαχείρισης και υποχρεωτικές διαδικασίες (Ποιότητα, Υγεία & Ασφάλεια, Περιβάλλον). Αυτές οι διαδικασίες συμπληρώνονται από την εμπειρία - «διδάγματα» γνώσης από παρελθόντα παρόμοια έργα και την πληροφόρηση βέλτιστων πρακτικών, που επιτρέπουν την καλύτερη πρόβλεψη ασυμβατότητας και προβλημάτων, ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την επίλυσή τους.

Με αυτόν το τρόπο επηρεάζουμε με συστηματικό τρόπο το περιβάλλον, στο μέτρο του δυνατού, διαμορφώνοντας την εκτέλεση και την επιτυχία των έργων.

Πιστοποιήσεις Υπηρεσιών

Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης
Υγιεινής & Ασφάλειας

ISO 45001: 2018

Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

EN ISO 14001: 2015

Πιστοποιήσεις Έργου

#Προγραμματισμένη Ποιότητα

#Πιστοποιημένες Προδιαγραφές Έργου

Η συμμόρφωση με το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας της Novaco διασφαλίζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των παραδοτέων και μειώνει τις δαπάνες τόσο για την εταιρεία όσο και για τους πελάτες μας.


Project Qualifications DQ, IQ, OQ, PQ