• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Επιμέλεια

#Βέλτιστο Αποτέλεσμα

#Ελαχιστοποίηση Αποκλίσεων

#Ικανοποίηση Πελάτη

Υψηλά σταθμισμένοι στόχοι και προτεραιότητες είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, η κάλυψη των προδιαγραφών του έργου και η παράδοση εγκαταστάσεων κατάλληλων για τον σκοπό που προορίζονται.
Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται χρήση Βέλτιστων Πρακτικών Μηχανικής και Βιομηχανικής, παράλληλα με τις επικαιροποιημένες γνώσεις της ομάδας μας και την επιδίωξη για συνεχή βελτίωση.


Η ανάλυση κινδύνου εντοπίζει κρίσιμα σημεία «κλειδιά», τα αριθμητικά δεδομένα  και οι παράμετροι παρακολουθούνται ενεργά μέσω της σωστής εκτέλεσης του σχεδίου ποιοτικού ελέγχου. Όλες αυτές οι ανιχνεύσιμες αποκλίσεις, οι παρ’ ολίγον απώλειες και τα σφάλματα καταγράφονται και αξιολογούνται. Οι πληροφορίες διαμοιράζονται και τα διδάγματα που αντλούνται από την κάθε εμπειρία διαμορφώνουν μελλοντικές διαδικασίες Διορθωτικής και Προληπτικής Δράσης. Οι γνώσεις γίνονται έτσι μέρος της πνευματικής περιουσίας της εταιρίας, προσθέτοντας απαράμιλλες ικανότητες στις παρεχόμενες υπηρεσίες, και συνεισφέροντας ώστε η Novaco να επιτυγχάνει δείκτες αναφοράς της αριστείας (benchmark excellence).