• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Βιωσιμότητα

Αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας πρότασης.

Οι τεχνικές της βιώσιμης κατασκευής, της κοινωνικής ευθύνης και της «πράσινης» δόμησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Novaco. Ως εταιρεία που βρίσκεται στην αιχμή της κατασκευαστικής τεχνολογίας, δεσμευόμαστε να παρέχουμε βιώσιμες κατασκευές και υπηρεσίες που συμβάλουν στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία. Πιστεύουμε ότι η ανάγκη των καιρών για εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής απόδοση είναι ουσιαστικά η ευθύνη που αναλαμβάνουμε για την κοινωνία και το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε και ζούμε.

Κοινωνική ευθύνη

Η κοινωνική μας ευθύνη αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που λειτουργούμε προλειαίνοντας το έδαφος για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η Novaco σέβεται τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών.


Εργασία

• Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους και τους υπεργολάβους μας δημιουργώντας ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.

• Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι υπάλληλοί μας έχουν ασφάλιση και αποδοχές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

• Προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση και απαγορεύουμε την απασχόληση κάτω των 18 ετών.

• Η ασφάλεια είναι υψηλή προτεραιότητα για τη Novaco και θέλουμε είμαστε στην πρώτη γραμμή για να στηρίζουμε κάθε εργαζόμενο, προμηθευτή και υπεργολάβο μας.Κοινότητα

Όπου και αν βρισκόμαστε, τηρούμε τους νόμους, τους κανονισμούς και τους άγραφους κοινωνικούς κανόνες κάθε χώρας ή περιοχής, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.
Επίσης, προσπαθούμε να απασχολούμε υπεργολάβους και εργατικό δυναμικό από την τοπική κοινότητα, με σκοπό την ένταξη και την συμμετοχή μας σε αυτή.

Καταπολέμηση Διαφθοράς

Η Novaco έχει θέσει ηθικά πρότυπα, και καταγράφει περιοδικά τη συμμόρφωση με αυτά. Καταδικάζουμε κάθε μορφή δωροδοκίας και έχουμε θεσπίσει πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς.


6 sustainability a

 

construction site with a team of people working part 2


Περιβάλλον

Η Novaco αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση της ενέργειας και εφαρμόζει πρακτικές για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών λειτουργίας και εκπομπών CO2 . Τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης ενός έργου, εφαρμόζουμε βιώσιμες δράσεις για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υλικών, την κατασκευή ισχυρών και ανθεκτικών κατασκευών και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.
Κατά τη φάση κατασκευής ακολουθούμε στο εργοτάξιο μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση και λαμβάνουμε μέτρα για την ανακύκλωση, τον περιορισμό των αποβλήτων και τη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας. Επιπρόσθετα, κατά την κατασκευή, από το στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση, ενθαρρύνουμε τους πελάτες να εντοπίζουν συμφέρουσες για όλους λύσεις προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, που προσφέρουν λειτουργική (in use performance) και οικονομική απόδοση, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της εγκατάστασης. Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις, που μειώνουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και δημιουργούν δομές χαμηλών εκπομπών άνθρακα όπως:

• Φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια & γραφεία

• Κατασκευές υψηλής τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα «έξυπνα» συστήματα για παρακολούθηση και προσαρμογή στις ανθρώπινες ανάγκες

• Κατασκευές χαμηλής τεχνολογίας με χειρισμό φυσικής σκίασης, εξαερισμού και ψύξης βελτίωση της άνεσης

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών, αιολικών, υδροηλεκτρικών και βιομάζας

• Βιολογική επεξεργασία λυμάτων


Η Novaco είναι πιστοποιημένη από την TUV AUSTRIA για τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ακολουθεί σύμφωνα με το EN ISO 14001: 2015.

Λήψη
Περιβαλλοντικής πολιτικής ​

A female hand holding a green earth.
Λήψη 
Πιστοποίησης ISO​

Two green footprints made out of grass