• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Aποστολή & Όραμα

#Παραδίδουμε Υψηλή Ποιότητα

#Παραδίδουμε Εξατομικευμένες Λύσεις

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας λύσεις εξατομικευμένες, υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες:

• Αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την ευ- θύνη για τα έργα μας.

• Παρέχοντας υπηρεσίες σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και πρό- τυπα και διαχειριζόμενοι τα έργα μας με τρόπο που εξασφαλίζεται η ολοκλήρωσή του συμφωνημένου αντικειμένου στη βέλτιστη ποιότητα, εντός χρονοδιαγράμ- ματος και προϋπολογισμού.

•Χρησιμοποιώντας με απόλυτη προσή- λωση, το καλύτερο εργατικό δυναμικό και πολύ καλά επιλεγμένα στελέχη, προμη- θευτές και υπεργολάβους.

• Προσφέροντας τεχνογνωσία και λύσεις εξειδικευμένες και διαλειτουργικά ενσω- ματωμένες, που δημιουργούν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας.

Η στρατηγική μας είναι να επικεντρω- θούμε σε κλάδους της αγοράς με χαμηλή ένταση κεφαλαίου, σταθερές ταμειακές ροές, σημαντική ανάπτυξη και χαμηλότερο κίνδυνο.
Το όραμά μας είναι:

•  Να καθιερωθούμε σαν κορυφαία εται- ρεία στην ελληνική κατασκευαστική αγορά, που προάγει την ποιότητα και την καινοτομία. 

•  Να προσφέρουμε ολιστικές λύσεις στην ανάπτυξη έργων, διευρύνοντας την “αλυ- σίδα αξίας” και να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας σε κερδοφόρα τμήματα της αγοράς.

•  Να αναγνωριστούμε ως σημείο αναφο- ράς στην αγορά, για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων τεχνικών λύσεων σε έργα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.