Είμαστε Ευέλικτοι

Στα απρόβλεπτα εμπόδια της κατασκευής ανταποκρινόμαστε με εναλλακτικές λύσεις, με γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ παράλληλα ακολουθούμε τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Προσφέρουμε υπηρεσίες μηχανικού που προσθέτουν αξία και εξοικονόμηση (value added engineering) και ενσωματώνουμε τα στοιχεία του έργου σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο.

Hand drawing of 3 arrows crossing a wall.

Ευελιξία

Η ευελιξία έχει καίρια σημασία ειδικά σε σύνθετα ή ανώτερων προδιαγραφών έργα που εμπεριέχουν συχνά απρόβλεπτους παράγοντες. Εστιάζουμε στο να εκτελούμε τα έργα αυτά με ομαλό και συντονισμένο τρόπο. Η καλή γνώση και ο έλεγχος όλων των τομέων στις διαδικασίες ενός έργου, μας επιτρέπουν να κάνουμε χρήσιμες αντισταθμίσεις μεταξύ στόχων και εναλλακτικών λύσεων.
Η ικανότητα της ομάδας και η ισχυρή δομή της, η σωστή ανάθεση αρμοδιοτήτων και η έλλειψη περιττών τυπικών διαδικασιών οδηγούν σε γρήγορές και υπεύθυνες αποφάσεις, που ενισχύουν το επίπεδο υλοποίησης. 

Υπηρεσίες Μηχανικού Εξοικονόμησης

Η επισκόπηση σχεδιασμού, η ικανότητα προσαρμογής στις τοπικές και υπάρχουσες συνθήκες και η γνώση προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις στο εκάστοτε έργο, μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε προτάσεις μηχανικής που προσθέτουν αξία και εξοικονόμηση (value added engineering) στους πελάτες μας.

Διαλειτουργικότητα

Η διαλειτουργικότητα μιας σύνθετης εγκατάστασης βαίνει πέραν μίας απλής εγκατάστασης ή εφαρμογής του σχεδίου. Για μία ολοκληρωμένη λειτουργική εν μέρει αλλά και στο σύνολο της εγκατάσταση (integration) δίνεται η δέουσα προσοχή σε όλους του παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν όπως οι τοπικές συνθήκες, οι μεταβολές στις ανάγκες του πελάτη, αποκλίσεις στο σχεδιασμό, ασυμφωνίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών σχεδίων στο ίδιο έργο.