• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Απόδοση

#Ξεκάθαροι Στόχοι

#Αξιολόγηση Βασικών Δεικτών Aπόδοσης (KPIs)

#Παρακολούθηση

Η προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα μας, και η ανάπτυξη της σε γνώσεις, δεξιότητες και εμπιστοσύνη, παράλληλα με τα κατάλληλα κίνητρα οδηγούν σε υψηλού επιπέδου απόδοση. Η απόδοση μετριέται και αξιολογείται σε έναν κύκλο συνεχούς βελτίωσης, βασιζόμενοι σε ξεκάθαρους στόχους και πρότυπα αξιολόγησης.

Η συμπεριφορά των εργαζομένων στο χώρο εργασίας παρακολουθείται σε τακτική βάση ως προς την επίτευξη των καθημερινών εργασιών, παρέχοντας αναγνώριση, συμβουλευτική και καθοδήγηση, ενώ συγχρόνως γίνεται διάγνωση πιθανών τομέων βελτίωσης ή ελλείψεων. Έχουμε τακτικές συναντήσεις, είτε ως ομάδα έργου είτε σε ατομικό επίπεδο, επιδιώκοντας ανατροφοδότηση και δίνοντας καθοδήγηση για την επίτευξη των στόχων απόδοσης.

Τα έργα επίσης παρακολουθούνται, ως προς την απόδοση σε διάφορα χρονικά στάδια με βάση παραδοσιακούς δείκτες, όπως το κόστος και το χρονοδιάγραμμα, αλλά και με συγκεκριμένους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs). Αυτοί οι βασικοί δείκτες απόδοσής είναι σταθεροί (στόχος, ποιότητα, ικανοποίηση πελάτη, μικτό περιθώριο κέρδους, απόδοση επένδυσης κ.λπ.) και προσαρμόζονται αναλογικά σε κάθε έργο. Ο συνολικός δείκτης αυτών των μετρήσεων βοηθάει στο να υπάρχει μια πιο αξιόπιστη αξιολόγηση απόδοσης των έργων μας και λειτουργεί ως οδηγός προς υπηρεσίες που επιδέχονται βελτίωσης, θέτοντας σημεία αναφοράς (Benchmarks) και μελλοντικούς τομείς προτεραιότητας.